• Artist
Portrait of Bernd Braun
Bernd Braun
Portrait of Filippo Ferraresi
Filippo Ferraresi
Portrait of Rachel Frenkel
Rachel Frenkel
Portrait of Paul Krämer
Paul Krämer
Portrait of Eberhard Metternich
Eberhard Metternich
Portrait of Nikolaus Müller
Nikolaus Müller
Portrait of Juliana Plançon
Juliana Plançon
Portrait of Marie Seidler
Marie Seidler